Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Warsztatów ”PR w Samorządzie i Administracji Państwowej” jest Grupa PRC Sp. z o.o., Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Celem Warsztatów jest przede wszystkim zapoznanie przedstawicieli jednostek terytorialnych i samorządowych z aktualną sytuacją w obszarze PR-u, marketingu i promocji. Program warsztatów dostosowany jest do potrzeb rynkowych i wyzwań w obszarze PR-u, przed którymi stają samorządy w codziennej pracy.
3. Udział w warsztatach jest odpłatny.
4. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Warsztatów PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – należny przez to rozumieć niniejszy regulamin Warsztatów;
Rejestracji – należy przez to rozumieć kartę zgłoszeniową udziału w Warsztatach.
JST – należy przez to rozumieć jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego
OAP – należy przez to rozumieć jako Organ Administracji Państwowej
SPS – należy przez to rozumieć jako Spółkę Samorządową
Warsztaty – należy przez to rozumieć Warsztaty ogłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem;

II. Zasady udziału w Warsztatach

1. w Konferencji mogą brać udział:

  • Pracownicy Instytucji Kultury
  • Pracownicy Jednostek Samorządowych wszystkich szczebli
  • Radni Samorządów Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich
  • Pracownicy Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
  • Pracownicy Zakładów Budżetowych
  • Pracownicy Spółek Samorządowych
  • Pracownicy Instytucji i Organizacji Samorządowych
  • Pracownicy Administracji Państwowej

2. Uczestnictwo podmiotu w Warsztatach wymaga rejestracji za pośrednictwem karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie Warsztatów i uiszczenia opłaty, zgodnie z wybranym pakietem.

3. Organizator roześle drogą elektroniczną informację o organizowanych Warsztatach.

4. Formalne zgłoszenie i potwierdzenie udziału w Warsztatach dokonuje się poprzez opłacenie kosztów uczestnictwa w Konferencji oraz przesłanie potwierdzenia oświadczenia z podatku VAT (jeśli dotyczy) nie później, niż do 23.03.2018 r.

III. Rezygnacje

REZYGNACJĘ z udziału w Warsztatach należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację faksem, mailem lub listem poleconym) i potwierdzić telefonicznie, za pisemnym potwierdzeniem złożenia rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału po 23.03.2018 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w terminie między 12.03.2018 r. a 23.03.2018 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 50% od wpłaconej kwoty.

IV. Postanowienia końcowe

1. Termin rejestracji do udziału w Warsztatach upływa z dniem 23.03.2018 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy przesyłać na adres: Grupa PRC Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3 41-250 Czeladź.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania danych osobowych, które są przedmiotem Warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych w stosunku do uczestników Warsztatów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Warsztatów.