I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „KRYSZTAŁY PR-u” jest Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Szpitalnej 3 – Organizator Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
 2. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i Organów Administracji Państwowej jako inspiratorów nowatorskich i kreatywnych działań i rozwiązań, które umożliwiają przemiany.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Ogłoszenie o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem Konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu podejmuje Kapituła Konkursu.
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Konkursu;
  Formularzu – należy przez to rozumieć formularz rejestracyjny zgłoszenia do Konkursu.
  Rejestracji można dokonać na stronie www.rejestracja.madhost.atthost24.pl/wp_prwsam
  JST – należy przez to rozumieć jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego
  OAP – należy przez to rozumieć jako Organ Administracji Państwowej
  SPS – należy przez to rozumieć jako Spółkę Samorządową
  Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs ogłoszony zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  Kapitule Konkursu – należy przez to rozumieć komisję złożoną z przedstawicieli organizatora Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej oraz ekspertów zaproszonych przez organizatorów.

II. Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Uczestnictwo podmiotu w Konkursie wymaga dokonania formalnego zgłoszenia.
 2. Organizator roześle drogą elektroniczną informację o Konkursie.  Formularz rejestracji jest dostępny stronie internetowej Konferencji: www.rejestracja.prwsamorządzie.pl
 3. Formalne zgłoszenie w ramach Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie materiałów na adres organizatora Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3
 4. Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:
  • najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
   Kategoria ta obejmuje realizowane przez uprawnione podmioty projekty w zakresie promocji wizerunku w mediach społecznościowych. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest podanie linków do stron prowadzonych w mediach społecznościowych.
  • najlepszy film promocyjny
   Kategoria ta obejmuje wszystkie produkcje filmowe realizowane przez uprawnione podmioty w zakresie promocji JST lub OAP, w tym wydarzeń specjalnych. Kategoria ta nie obejmuje filmów promocyjnych dotyczących promocji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest przesłanie materiału filmowego na płycie CD/DVD na adres Organizatora: Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.
  • najlepsza kreatywna kampania promocyjna
   Kategoria ta obejmuje wszelkie działania realizowane w ramach jednej kampanii promocyjnej prowadzone przez uprawnione podmioty. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest przesłanie wybranych przez Zgłaszającego materiałów promocyjnych na adres Organizatora: Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.
  • najlepsza event społeczny
   Kategoria ta obejmuje nieodpłatne wydarzenie organizowane dla mieszkańców przez uprawnione podmioty. Z tej kategorii zostały wyłączone eventy takie jak: dni miast, dożynki i projekty w budżecie powyżej 100 tys. zł. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest przesłanie wybranych przez Zgłaszającego materiałów promocyjnych na adres Organizatora: Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.
  • najlepsza gazeta miejska/biuletyn
   Kategoria ta obejmuje wszelkie wydawnictwa typu biuletyn wydawane przez uprawnione podmioty. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest przesłanie 3 najbardziej aktualnych numerów gazety miejskiej/biuletynu na adres Organizatora: Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.
  • najlepsza kampania informacyjno-promocyjna spółki samorządowej
   Kategoria ta obejmuje wszelkie działania realizowane w ramach jednej kampanii promocyjnej prowadzone przez uprawnione podmioty. Przy zgłoszeniu nominacji do tej kategorii wymagane jest przesłanie wybranych przez Zgłaszającego materiałów promocyjnych na adres Organizatora: Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.
 5. Podstawą kwalifikacji konkursowej w ramach wszystkich kategorii konkursowych, o których mowa powyżej, są informacje przekazane przez właściwe podmioty, dotyczące ich działalności w ciągu ostatnich dwóch pełnych lat kalendarzowych.
 6. W konkursie będą wyróżnione i nagrodzone podmioty, które najpełniej spełnią kryteria konkursowe.
 7. Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów Konkursu biorąc pod uwagę następujące kryteria dla każdej z kategorii:
  • Kategoria 1: Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
   Wśród kryteriów oceny wymienić należy:
   – liczba fanów, w tym liczba aktywnych fanów
   – liczba osób, które „o tym mówią”
   – liczba osób, które „były tutaj”
   Ponadto oceniane będą podejmowane działania mające na celu zaangażowanie fanów, np. konkursy oraz sposób promocji organizowanych wydarzeń specjalnych. Ocenione zostaną także wszelkie działania dodatkowe, takie jak: wykorzystywanie narzędzi oferowanych przez portale społecznościowe czy działania promocyjne mające na celu zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w działaniach z zakresu social media podejmowanych przez miasto.
  • Kategoria 2: Najlepszy film promocyjny
   Ocenie poddane zostaną następujące elementy:
   – scenariusz
   – realizacja
   – innowacyjne rozwiązania
   – sposób dystrybucji filmów do mieszkańców
   – wartość artystyczna filmu
   – wartość informacyjna filmu
   – wartość promocyjna filmu
  • Kategoria 3: Najlepszy event społeczny
   Wśród kryteriów oceny wymienić należy:
   – oryginalność i pomysłowość
   – ekwiwalent reklamowy eventu
   – scenariusz eventu
   – materiały promocyjne/ sposoby promocji
  • Kategoria 4: Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
   Ocenie poddane zostaną:
   – koncepcja
   – kreacja
   – spójność kampanii
   – adekwatność komunikatu do grupy docelowej
   – efekty kampanii
   – wybrane narzędzia
  • Kategoria 5: Najlepszy biuletyn miejski
   Ocenie poddane zostaną:
   – projekt i rozwiązania graficzne
   – tematyka
   – skład
   – rotacja tekstów
   – ciągłość na przestrzeni lat
   – użyteczność dla mieszkańców
   – najefektywniejsza kampania informacyjno-promocyjna spółki samorządowej
  • Kategoria 6: Najefektywniejsza kampania informacyjno-promocyjna spółki samorządowej
   Ocenie poddane zostaną:
   – koncepcja
   – kreacja
   – spójność kampanii
   – adekwatność komunikatu do grupy docelowej
   – efekty kampanii
   – wybrane narzędzia
   – efektywność kampanii
 8. W Konkursie, w każdej z kategorii konkursowych, przyznane zostaną następujące nagrody:
  – „KRYSZTAŁY PR-u” dla najlepszej JST/OAP/SPS
  – Wyróżnienia dla pozostałych przodujących 4 JST/OAS/SPS

III. Postanowienia końcowe

 1. Termin  nadsyłania prac do Konkursu upływa z dniem 13.09.2020 r.
  Materiały konkursowe należy przesyłać na adres:
  Grupa PRC Holding Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 3
  41-250 Czeladź
  O terminie wpływu formularzy do Organizatora Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Klasyfikacja do Konkursu dokonywana jest na podstawie formularza rejestracyjnego.
 3. Decyzje Kapituły Konkursu są tajne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dn. 06.10.2019 r. podczas uroczystej Gali organizowanej w trakcie Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Wyniki te zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Konferencji.
 5. Organizator Konkursu nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem Konkursu w celu jego realizacji i w celach promocyjnych.
 7. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii konkursowych oraz zmiany niniejszego Regulaminu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych w stosunku do uczestników Konkursu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Konkursu.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konferencji ”PR w Samorządzie i Administracji Państwowej” jest Grupa PRC Holding Sp. z o.o.
 2. Celem Konferencji jest przede wszystkim zapoznanie przedstawicieli jednostek terytorialnych i samorządowych z aktualną sytuacją w obszarze PR-u, marketingu i promocji. Program konferencji dostosowany jest do potrzeb rynkowych i wyzwań w obszarze PR-u, przed którymi stają samorządy w codziennej pracy.
 3. Udział w konferencji jest odpłatny.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  Regulaminie – należny przez to rozumieć niniejszy regulamin Konferencji;
  Rejestracji – należy przez to rozumieć formularz rejestracji zgłoszenia do udziału w konferencji.
  Rejestracja dostępna jest pod adresem www.rejestracja.madhost.atthost24.pl/wp_prwsam
  JST – należy przez to rozumieć jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego
  OAP – należy przez to rozumieć jako Organ Administracji Państwowej
  SPS – należy przez to rozumieć jako Spółkę Samorządową
  Konferencji – należy przez to rozumieć konferencję ogłoszoną zgodnie z niniejszym Regulaminem;

II. Zasady udziału w konferencji

 1. w Konferencji mogą brać udział wyłącznie:
  • Pracownicy Jednostek Samorządowych wszystkich szczebli.
  • Radni Samorządów Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich
  • Pracownicy Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
  • Pracownicy Zakładów Budżetowych
  • Pracownicy Spółek Samorządowych
  •  Pracownicy Instytucji i Organizacji Samorządowych
  • Pracownicy Administracji Państwowej
 2. Uczestnictwo podmiotu w Konferencji wymaga rejestracji online i uiszczenia opłaty, zgodnie z wybranym pakietem konferencyjnym.
 3. Organizator roześle drogą elektroniczną informację o organizowanej Konferencji. Wraz z informacją o Konferencji Organizator wyśle komunikat dotyczący elektronicznej rejestracji na stronie www.rejestracja.prwsamorządzie.pl
 4. Formalne zgłoszenie i potwierdzenie udziału w Konferencji dokonuje się poprzez opłacenie kosztów uczestnictwa w Konferencji.

III. Rezygnacje

REZYGNACJĘ z udziału w Konferencji należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację faksem lub listem poleconym) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału po 13 września 2020 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w terminie od 5 do 13 września 2020 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 50% od wpłaconej kwoty.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Termin rejestracji do udziału w Konferencji upływa z dniem 21.09.2020 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy przesyłać na adres mailowy: biuro@prwsamorzadzie.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania danych osobowych, które są przedmiotem Konferencji.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych w stosunku do uczestników Konferencji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Konferencji.